سلام. برای اینکه بتوانید به راحتی به دوره دسترسی داشته باشید، ویدیو زیر را با دقت مشاهده کنید.